آمورش طراحی چند مدل مو

طراحی مو یکی از مباحث نسبتا مهم در طراحی لباس است که باعث جلوه ی بیشتر به طرح لباس می شود

طراحی مدل موی صاف

مرحله ی اول
مرحله ی دوم
مرحله ی سوم

طراحی مدل موی بافت

مرحله ی اول
مرحله ی دوم
مرحله ی سوم
مرحله ی چهارم

طراحی مدل موی چتری

مرحله ی اول
مرحله ی دوم
مرحله ی سوم
مرحله ی چهارم

طراحی مدل موی بلند

مرحله ی اول
مرحله ی دوم
مرحله ی سوم
مرحله ی چهارم

طراحی مدل موی حالت دار

مرحله ی اول
مرحله ی دوم
مرحله ی سوم
مرحله ی چهارم

طراحی مدل موی گوجه ای

مرحله ی اول
مرحله ی دوم
مرحله ی سوم
مرحله ی چهارم

طراحی مدل موی دم اسبی نیم رخ

مرحله ی اول
مرحله ی دوم
مرحله ی سوم

طراحی مدل موی بسته ی نیم رخ

مرحله ی اول
مرحله ی دوم
مرحله ی سوم