آموزش طراحی فیگوراتیو مردانه

مرحله ی اول

برای طراحی فیگوراتیو مردانه، ابتدا یک خط عمودی به طول 25/5 سانتی متر کشیده و به 8 قسمت 3 سانتی و یک قسمت 1/5 سانتی تقسیم می کنیم. قسمت 1/5 سانتی آخر مربوط به اندازه ی مچ تا پنجه ی پا می باشد.

سپس تمام قسمت ها را مطابق شکل نام گذاری می کنیم.

مرحله ی دوم

مرحله ی دوم طبق شماره های تصویر و توضیحات زیر شروع به طراحی مانکن هندسی می کنیم.

 1. طول سر 3 سانتی متر

 2. عرض سر را به اندازه ی دو سوم طول سر یعنی دو سانت از جای مشخص شده طراحی می کنیم و این اندازه را تقسیم بر دو طرف محور می کنیم و فرم سر را کامل می کنیم.

 3. یک سانتی متر پایین تر از نقطه ی چانه، خط شانه را مشخص می کنیم.

 4. خط شانه را به صورت یک خط افقی طراحی می کنیم.

 5. روی خط شانه، پهنای گردن را از هر طرف 7 میلی متر طراحی می کنیم و به صورت عمودی به بیضی سر وصل می کنیم.

 6. پهنای خط شانه را به اندازه ی 5 سانتی متر یعنی 2/5 سانتی متر از اطراف محور ترسیم می کنیم.

 7. روی خط کمر، 1/5 سانتی متر به اطراف محور اضافه کرده و پهنای کمر 3 سانتی متری را ترسیم می کنیم.

 8. روی خط باسن از هر طرف 2 سانتی متر برای ترسیم باسن 4 سانتی متری مشخص کرده و باسن را طراحی می کنیم. سپس خطوط باسن، کمر و شانه را به هم وصل می کنیم تا فرم اندام کامل شود.

 9. روی خط مچ پا، از اطراف محور7 میلیمتر برای هر مچ ترسیم می کنیم و دو طرف مچ پا را به دو طرف باسن وصل می کنیم تا فرم کلی پا مشخص شود.

 10. روی خط پنجه ی پا، 14 میلیمتر از اطراف محور را مشخص می کنیم و این دو نقطه را به مچ وصل کرده تا فرم پاها کامل شود.

 11. برای طراحی دست، به اطراف خط شانه 0/5 سانتی متر اضافه می کنیم.

 12. برای طراحی مچ دست، به اطراف خط باسن 0/5 سانتی متر اضافه کرده و به خطوط بازو وصل می کنیم.

 13. 2 سانتی متر پایین تر از خط شانه را برای انگشتان دست در نظر گرفته و به مچ دست وصل می کنیم تا فرم دست ها کامل شود.

مرحله ی سوم / این مرحله نمونه ی کامل مانکن هندسی مردانه می باشد.
مرحله ی چهارم/ در این مرحله مانکن هندسی به صورت مانکن ماهیچه ای طراحی شده، میتوانید با توجه به تصویر و میزان برجستگی و فرو رفتگی ها مانکن خود را ماهیچه ای کنید.
در این تصویر هم یک نمونه مانکن حرکتی تمام رخ در حال راه رفتن را میبینید.شما میتوانید با حرکت خطوط شانه، کمر و باسن طبق تصویر مانکن های حرکتی را طراحی کنید.