نمونه آثار هنرجویان

فرناز کاشی/ دوره ی طراحی لباس پیشرفته

محسن مریدی/دوره ی طراحی لباس جامع

لیلا چشم به راه/دوره ی طراحی لباس پیشرفته

مینا یکه زارع/دوره ی طراحی لباس پیشرفته

مینا یکه زارع/دوره ی طراحی لباس پیشرفته

غزل بابادی/دوره ی طراحی لباس پیشرفته